Celem projektu jest opracowanie oryginalnej metody syntezy α,β-dipodstawionych aldehydów, opartej na jednoczesnej aktywacji grupy karbonylowej na drodze katalizy enaminowej oraz sekwencji dwóch procesów fotochemicznych (fotoindukowanego przeniesienia elektronu i fotochemicznego generowania tlenu singletowego).

Projekt ma charakter badań podstawowych z zakresu syntezy organicznej. W pierwszej części projektu zostaną zmodyfikowane i zoptymalizowane warunki reakcji fotochemicznych β-arylowania/alkilowania prostych aldehydów oraz reakcji α-hydroksylowania aldehydów posiadających podstawniki w pozycji β tlenem singletowym. Nadrzędnym celem projektu jest opracowanie metody difunkcjonalizacji aldehydów na drodze następujących kolejno po sobie reakcji β-funkcjonalizacji i α-hydroksylowania, bez konieczności wydzielania produktu pośredniego. Reakcje z wykorzystaniem światła przeprowadzane będą przy użyciu profesjonalnego fotoreaktora lub lamp LED i świetlówek energooszczędnych.

Procesy fotochemiczne, ze względu na unikalną reaktywność cząsteczek w stanie wzbudzonym pozwalają na przeprowadzenie trudnych przemian, jak na przykład tworzenie wiązań C-C, bez konieczności stosowania drastycznych warunków lub skomplikowanych odczynników. Generowany fotochemiczne tlen to jedyny w swoim rodzaju utleniacz, niepozostawiający po reakcji szkodliwych lub toksycznych odpadów.

Połączenie w ramach jednej procedury: reakcji β-arylowania/alkilowania (nowe wiązanie C-C) oraz α-hydroksylowania (utlenianie) aldehydów pozwoli na opracowanie wygodnej metody syntezy α,β-dipodstawionych związków karbonylowych oraz ich pochodnych, takich jak terminalne diole, posiadające podstawniki w pozycji β oraz laktony posiadające w pozycji δ grupę aldehydową. Związki te stanowią użyteczne bloki budulcowe w syntezie organicznej.