Start

|

Katalogi | Czasopisma on-line | Bazy danych | RCIN | Open Access  | Galeria | Kontakt
rcin
 

REPOZYTORIUM CYFROWE INSTYTUTÓW NAUKOWYCH


RCIN

Projekt nr: POIG.02.03.02-00-043/10 Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki Poddziałanie 2.3.2 Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej Instytut Chemii Organicznej PAN, tworzy wspólnie z 16 Konsorcjantami, Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych. Okres realizacji: 01.01.2011-31.01.2014. Projekt jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 2. Projekt obejmuje utworzenie ogólnodostępnego, ponadregionalnego i multidyscypinarnego Repozytorium Cyfrowego zawierającego zdigitalizowane publikacje naukowe, dokumentację badań oraz piśmiennicze dziedzictwo kulturowe ze zbiorów 16 polskich instytutów naukowych tworzących RCIN (w większości należących do I kategorii w rankingu instytutów naukowych MNiSZW). W ramach Projektu planowana jest cyfryzacja ponad 25 tysięcy pozycji. Realizacja Projektu będzie początkiem pracy czekającej Instytuty, które zamierzające pokazać światu swój dorobek naukowy (część z Instytutów tworzących Konsorcjum należy do I kategorii w rankingu Instytutów naukowych MNiSZW). Zakres tematyczny bazy rozciąga się na dziedziny nauki od humanistycznych do ścisłych. Informacja o publikacjach elektronicznych, dzięki zamieszczonym linkom w opisach katalogowych, dotrze do szerokiego grona użytkowników światowej infostrady za pośrednictwem Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego (NUKAT), a pośrednio ogólnoświatowego katalogu bibliotek WORDCAT. Publikacje wytypowane do digitalizacji powstawały w językach : polskim i obcych co poszerza krąg odbiorców o użytkowników sieci tematycznej Europeana (europejskiego dziedzictwa kulturowego). Tym samym baza ma charakter ogólnopolski pod względem zakresu zbiorów i ogólnoświatowy pod względem zasięgu użytkowników. Cele projektu - 1. usprawnienie i modernizacja infrastruktury informatycznej i technicznej bibliotek 2. Zwiększenie dostępności cyfrowych zasobów Internetu o wartościowe treści publikacji naukowych wydawanych przez członków Konsorcjum (monografii naukowych, czasopism, wydawnictw seryjnych, map i atlasów) i jednoczesne upowszechnianie wyników badań własnych Instytutów (prace doktorskie), co przełożyć się powinno na wzrost ich cyt owalności 3. Zniwelowanie różnicy w rozwoju pomiędzy bibliotekami polskimi a zagranicznymi, które wyprzedzają nas w aplikowaniu narzędzi i struktur informatyczno-technicznych (poprzez budowę zaplecza do udostępniania, przechowywania i archiwizowania zdygitalizowanych zbiorów) 4. Wsparcie edukacji, w tym edukacji na odległość poprzez wzbogacenie treści cyfrowych Internetu o zasoby cyfrowe dotychczas niedostępne dla szerokiego grona naukowego (ułatwienie dostępu do zbiorów niezależnie od miejsca i czasu (pomimo dużego rozproszenia terytorialnego bibliotek, ograniczenia czasu otwarcia, dużych odległości od potencjalnego użytkownika)5. Ochrona zbiorów poprzez ograniczenie kontaktu użytkownika z oryginałami, 6. Utworzenie cyfrowej kopii dokumentu (stworzenie nowej postaci obiektu i jego archiwizacja), 7. Integracja środowiska poprzez działania w celu utworzenia wspólnej bazy (cel, szkolenia, szerokie konsultacje) 8. Otwartość bibliotek na potrzeby społeczeństwa, zwłaszcza związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego (zmiany organizacyjne związane z nowym wyzwaniem) 9. Interaktywne oddziaływania bibliotekarz użytkownik w celu optymalizacji i unifikacji struktury bazy (ulepszanie kluczy wyszukiwawczych, określanie nowych potrzeb, generowanie nowych kategorii użytkowników) 10. Powstanie nowego interfejsu - współpraca bibliotekarzy w opracowaniu nowych standardów meta danych dla opisu publikacji cyfrowej Rezultaty Projektu będą służyć: sektorowi naukowemu (placówki badawczo-rozwojowe, instytuty Polskiej Akademii Nauk, wydziały wyższych uczelni), sektorowi przemysłowemu (instytuty branżowe), ekonomicznemu, instytucjom kultury oraz wszystkim użytkownikom pragnącym poszerzyć swoja wiedzę. Informacje uzyskane w ramach stworzonej bazy mogą przełożyć się na konkretne zastosowania np.: w chemii, rolnictwie, leśnictwie, medycynie, biologii, elektronice, zoologii i innych dyscyplinach. Dane zawarte w bazie stanowić będą wysoko-fachową i merytorycznie ważną informację, opracowaną przez naukowców, specjalistów w instytutach naukowych w większości Polskiej Akademii Nauk. W ramach Projektu ICHO PAN zamierza zdygitalizować ok. 150 pozycji (prac doktorskich, sprawozdań Rady Naukowej).

Czas trwania projektu - lata 2011-2013 Cyfrowe Zbiory Repozytorium staną się częścią polskiej  Federacji Bibliotek Polskich i Europejskiej Biblioteki Cyfrowej

  1. Uczestnicy projketu :

    3. Nasz zespół 

Nasz zespół tworzą pracownicy Biblioteki ICHO i ICHF w składzie 

ICHO :

Arleta Nierychlewska

Agnieszka Rybska


ICHF :

Joanna Bielecka-Mądry 

Jolanta Szymańska

Elżbieta GórniakNasza pracownia :

RCIN 1       1. Prawa autorskie
Wszystkie umieszczane prace w Repozytorium Cyfrowym podlegają prawu autorskiemu. Materiały przeznaczone są na użytek niekomercyjny (nie można materiałów  rozpowszechniać w celach zarobkowych) dlatego,też niektóre pozycje są udostępniane wyłącznie w sieci lokalnej instytutów. Prace mogą być użytkowane do celów edukacyjnych, naukowych i dydaktycznych.
  1. Promocja

Promujemy RCIN poprzez :  foldery, druki reklamowe, ulotki, upominki reklamowo z logo RCIN, tablice ogłoszeń oraz stronę internetową.

   m.promocyjne-1    m.promocyjne 2

m.promocyjne 3

m.promocyjne 4


m.promocyjne 6     Książka promocyjna projekt / Konsorcjum RCIN      

m.promocyjne 7RCIN  

  Tablica ogłoszeń Biblioteka ICHO/ICHF                                        Banner RCIN

 
                      

 
linki

 
bottom1.html

Biblioteka
Instytutu Chemii Organicznej PAN

ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: 22 343 30-38; 22 343 34-22;
czytelnia: 22 343 31-39;
email : biblioteka@ichf.edu.pl

Godziny otwarcia biblioteki:
poniedziałek-piątek  9:00-16:00
Obsługa czytelników :
poniedziałek-piątek 10:00-13:00
 

Regulamin

 Regulations